PRIVATLIVSPOLITIK FOR DEN KOGNITIVE DIAMANT

Jeg har tavshedspligt og journalpligt. I henhold til gældende lovgivning slettes din journal efter 5 år.

Med EUs persondatalov General Data Protection Regulation (GDPR) er det et krav, at alle virksomheder, som indsamler og håndterer persondata, skal have en privatlivspolitik. Jeg tager din databeskyttelse alvorligt og lever op til EUs persondatalov.

Kort fortalt så benytter jeg sikre og krypterede systemer til både mail, online booking og journalføring. Der foreligger databehandleraftaler med samtlige samarbejdspartnere. Hvis samarbejdspartnere skulle ønske udlevering af oplysninger, så indhenter jeg først samtykke fra dig. Risikoen for datalæk vurderes som lav.

Min hjemmeside benytter cookies for at huske dit sprog-valg samt ift. statistik.

Du bedes godkende disse betingelser før der bookes en tid online – læs videre nedenfor hvis du vil have mere detaljeret information om min privatlivspolitik. 

PRIVATLIVSPOLITIK

Dataansvar

Jeg behandler persondata og har derfor vedtaget denne privatlivsbeskyttelsespolitik, der fortæller dig, hvordan jeg behandler dine data.

For at beskytte dine persondata bedst muligt, vurderer jeg løbende hvor høj risikoen er for, at min databehandling påvirker dine grundrettigheder negativt. Jeg har taget en række præventive tiltag ift. datasikkerheden, hvilket gør, at risikoen for datalæk vurderes som lav.

Jeg sikrer fair og transparent databehandling

Når jeg beder dig om at stille dine persondata til rådighed for os, oplyser jeg dig om, hvilke data jeg behandler om dig og til hvilket formål. Du modtager oplysning herom på tidspunktet for indsamling af dine persondata.

I enkelte tilfælde kan det være nødvendigt at indhente oplysninger fra en myndighed eller samarbejdspartner, i så fald indhenter jeg samtykke fra dig inden. Såfremt samarbejdspartnere (f.eks. forsikringsselskab) eller myndigheder ønsker udlevering af oplysninger, jeg du blive bedt om samtykke.

Behandling af persondata

Jeg opbevarer denne type data om dig:

  • Almindelige persondata
  • CPR-nummer (hvis nødvendigt)
  • Følsomme data

Jeg indsamler og opbevarer dine persondata til bestemte formål

Jeg indsamler og opbevarer dine data i det omfang det er nødvendigt for dit forløb:

  • I forbindelse med journalføring, samt opbevaring af dine oplysninger.
  • Administration af din relation til os f.eks. fakturering.
  • Opfyldelse af lovkrav, herunder journalpligt.

Jeg behandler kun relevante og nødvendige persondata

Jeg behandler kun data om dig, der er relevante og tilstrækkelige i forhold til de formål, der er defineret ovenfor. Jeg indsamler, behandler og opbevarer kun de persondata, der er nødvendige i forhold til at opfylde min arbejde. Derudover kan det være bestemt ved lovgivning, hvilken type data, der er nødvendig at indsamle og opbevare for min forretningsdrift. Typen og omfanget af de persondata, jeg behandler, kan også være nødvendige for at opfylde en kontrakt eller en anden retlig forpligtelse.  

Jeg kontrollerer og opdaterer dine persondata

Jeg kontrollerer, at de persondata, som jeg behandler om dig, ikke er urigtige eller vildledende. Jeg sørger også for at opdatere dine persondata løbende. Da min service er afhængig af, at dine data er korrekte og opdaterede, beder jeg dig oplyse os om relevante ændringer i dine data.

Jeg sletter dine persondata, når de ikke længere er nødvendige

Jeg sletter dine persondata, når de ikke længere er nødvendige i forhold til det formål, som var grunden til min indsamling, behandling og opbevaring af dine data. Din journal slettes 5 år efter dit forløb er afsluttet.

Jeg indhenter dit samtykke inden jeg behandler dine persondata

Jeg indhenter dit samtykke, inden jeg behandler dine persondata til de formål, der er beskrevet ovenfor, med mindre jeg har et lovligt grundlag for at indhente dem. Jeg oplyser dig om et sådant grundlag. Dit samtykke er frivilligt, og du kan til enhver tid trække det tilbage ved at henvende dig til os.

Hvis jeg ønsker at anvende dine persondata til et andet formål end det oprindelige, oplyser jeg dig om det nye formål og beder om dit samtykke, før jeg påbegynder databehandlingen. Hvis jeg har et andet lovligt grundlag for den nye behandling, oplyser jeg dig om dette.

Jeg videregiver ikke dine persondata uden dit samtykke

Jeg videregiver ikke persondata til andre aktører. Jeg er dog nødsaget til at bryde tavshedspligten hvis det vurderes, at du er til fare for dig selv eller andre. Jeg er også underlagt skærpet underretningspligt, hvor jeg har pligt til at underrette relevante myndigheder hvis jeg modtager information om børn og unges mistrivsel. I disse tilfælde, hvor jeg lovgivningsmæssigt er nødsaget til at bryde tavshedspligten, vil jeg altid informere dig og forsøge at indhente dit samtykke.

Sikkerhed

Jeg beskytter dine persondata og har interne regler om informationssikkerhed.

Jeg har vedtaget interne regler om informationssikkerhed, som indeholder instrukser og foranstaltninger, der beskytter dine persondata mod at blive tilintetgjort, gå tabt eller blive ændret, mod uautoriseret offentliggørelse, og mod at uvedkommende får adgang eller kendskab til dem.

I henhold til EUs persondatalov er der indhentet databehandleraftaler hos relevante samarbejdspartnere. Jeg beskytter også fortroligheden og autenciteten af dine data ved hjælp af kryptering.

I tilfælde af et sikkerhedsbrud, der resulterer i en høj risiko for dig for diskrimination, ID-tyveri, økonomisk tab, tab af omdømme eller anden væsentlig ulempe, vil jeg underrette dig om sikkerhedsbruddet så hurtigt som muligt.

Brug af cookies

Min hjemmeside benytter cookies for at huske dit sprog-valg samt ift. statistik. På min hjemmeside gør følgende sig gældende:

PROTECT:

Protect gælder kun administrations-interface.
Data brugt: For at tjekke log-in aktivitet og potentielt blokere illegitime forsøg på log-in som administrator af min hjemmeside, benyttes følgende information: den forsøgende brugers IP adresse, email adresse eller brugernavn som blev forsøgt til log-in, og alle IP-relaterede HTTP headers knyttet til den forsøgende bruger.

AKTIVITET SPORET:

Fejlslagne login forsøg (disse inkluderer IP addresser samt bruger agent). Jeg sætter også en cookie her (jpp_math_pass) i 1 dag for at huske hvis/når en bruger lykkedes at løse en matematik captcha for at bevise de ikke er robotter. Læs mere om denne cookie.

DATA SYNKRONISERET:

Fejlslagne login forsøg, som indeholder brugerens IP adresse, forsøgt benyttede brugernavn eller email adresse, samt bruger agent information.

WORDPRESS.COM STATISTIK:

Data brugt: IP adresse, WordPress.com bruger ID (hvis logget ind), WordPress.com brugernavn (hvis logget ind), bruger agent, besøgt URL, videresendende URL, tidspunkt for dette, browser sprog, landekode. Vigtigt: Site ejeren har ikke adgang til denne information. For eksempel, en site ejer kan se, at en side har 285 besøg, men kan ikke se hvilke specifikke brugere/konti besøgte den side. Statistik logs — indeholder besøgendes IP adresse samt WordPress.com brugernavne (hvis tilgængelige) — er gemt af Automattic i 28 dage og bliver udelukkende brugt til at gøre statistik mulig.

AKTIVITET SPORET:

Post og side besøg, video afspilninger (hvis videoer bliver hostet hos WordPress.com), udgående link klik, videresendende URLer, søgemaskine termer, samt land.

Dine rettigheder

Du har ret til at få adgang til dine persondata.

Du har til en enhver tid ret til at få oplyst, hvilke data jeg behandler om dig, hvor de stammer fra, og hvad jeg anvender dem til. Du kan også få oplyst, hvor længe jeg opbevarer dine persondata, og hvem, der modtager data om dig, i det omfang jeg videregiver data. Du kan gøre brug af dine rettigheder ved at henvende dig til os. Du har ret til at få unøjagtige persondata rettet eller slettet. Du har ret til at gøre indsigelse mod min behandling af dine persondata.

Du har ret til at modtage de persondata, du har stillet til rådighed for os, og dem, jeg har indhentet om dig hos andre aktører på baggrund af dit samtykke. Hvis jeg behandler data om dig som led i en kontrakt, hvor du er part, kan du også få tilsendt dine data. Du har også ret til at overføre disse persondata til en anden terapeut.

Kontaktoplysninger vedrørende privatlivspolitik

Samtaler hos Therese:

Kontaktperson (dataansvarlig): Therese Ejerskov

CVR: 39625253

Telefonnr.: +45 31 66 83 88

Mail: therese@denkognitivediamant.dk

Website: https://denkognitivediamant.dk/